Sleep Scandinavia AS

Tlf. 67 11 03 17
Fax 67 53 48 25
Teknologiveien 4

8517  NARVIK
info@sleep.noHovedside


Nyheter


Nettbutikk


Om oss

Miljø

Sleep Scandinavia's miljøprofil

MiljøSleep Scandinavia AS fører et systematisk HMS-arbeid, og velger også samarbeidspartnere som har en bevisst HMS policy.

Vi følger nøye med på hvordan produktene påvirker miljøet under hele levetiden - fra råvare, produksjon, transport og bruk, til avfall og håndtering av avfall. Vi setter krav til våre produsenter hva gjelder utslipp i luft, vann og jord.

Vi er medlem i Grønt Punkt Norge AS, og er aktiv deltager i næringslivets dugnad for innsamlig og gjennvinning av brukt emballasje. Vi betaler derigjennom vederlag til materialselskapene Plastretur AS og Norsk Resy AS.

Sleep Scandinavias miljøpolitikk
• Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge og forbedre arbeidet med å redusere miljøbelastninger, ved å stille miljøkrav til våre produsenter og leverandører, og velge miljøvennlige løsninger. Våre produkter skal være i størst mulig grad være miljøvennlige og resirkulerbare, dette gjelder også produktenes emballasje.
• Våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere skal ha visshet om at vi til enhver tid etterlever lover og regler innenfor miljø.

Dette sikrer at
• man unngår helse- og miljøfarlige produkter
• produktenes bruksegenskaper og kvalitet tilfredsstiller kravene som er satt til den aktuelle produktgruppen
• retur- og gjenvinningsordninger både for produktet og emballasjen vurderes nøye Sleep Scandinavia AS deltar aktivt på miljøkonferanser, og ønsker at vårt bidrag skal påvirke holdninger, og bevisstgjøre miljøvalg.

 

Sleep Scandinavia ASTelefon: 67110317Nettstedskart